Tag: ,

بازآفرینی استراتژی کسب و کار

دکتر علی تقی زاده هرات؛ مدرس دوره های تعالی سازمانی و مدیریت استراتژیک و عضو...

سمینار بازآفرینی استراتژی کسب و کار

آکادمی استراتژی ایران با همکاری مرکز آموزش کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه...