دومين کنفرانس مجازی مدیریت تغییر و نوآوری
دومين کنفرانس مجازی مدیریت تغییر و نوآوری

20 مرداد ماه ۱۳۹۵