دومين کنفرانس مجازی مدیریت تغییر و نوآوری
دومين کنفرانس مجازی مدیریت تغییر و نوآوری

20 مرداد ماه ۱۳۹۵گواهینامه کنفرانس

به شرکت کنندگانی که حداقل در دو سوم کنفرانس بصورت آنلاین حضور داشته باشند (ثبت حضور از طریق سامانه هوشمند کنفرانس مجازی انجام می شود) گواهینامه معتبر از مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت صادر خواهد شد.

گواهینامه مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران