Category: مفاهیم استراتژی

تبیین جایگاه ماموریت و چشم انداز در فرایند برنامه ریزی استراتژیک

صاحب نظران مدیریت چارچوب های مختلفی را در حوزه های برنامه ریزی استراتژیک...

چشم انداز چیست؟

سازمان ها برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده خود می...