اساتید آکادمی

اساتید و مدیرانی که طی سالهای متمادی با آکادمی استراتژی همکاری دارند به شرح زیر می باشند. (این لیست در حال تکمیل می باشد.)
prof_kurt_motamedi
پروفسور کوروش معتمدی
dr_kai_alexander
پروفسور کای الکساندر
dr_Flemming_Poulfelt
دکتر فلمینگ پولفلت
prof_ron_meyer
دکتر رون میر

 

Johanna_Meijer_Wolfbauer
دکتر ژوانا میجر